top of page
YÖNETMELİKLER

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
İş Yerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenler Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Yerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Asbestle Çalışanlarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı Ve Kurulları Hakkında Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlığının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Alt İşverenlik Yönetmeliği
Asansör Yönetmeliği
Asgari Ücret Yönetmeliği
Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim Ve Teftişi Hakkında Yönetmelik
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakında Yönetmelik
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Gürültü Yönetmeliği
Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Haftalık İş Günlerinde Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
İlkyardım Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
İş Kolları Yönetmeliği
İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Esasları Hakkında Yönetmelik
Kanserojen Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddeler Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Konut Kapıcıları Yönetmeliği
Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgii Yönetmelik
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
Mesleki Yeterlilik Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Techizat Ve Koruyucu Sistemler İlgili Yönetmelik
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Mühür Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı Ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Titreşim Yönetmeliği
Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
Yeraltı Ve Yüerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Yıllık İzin Yönetmeliği
Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

bottom of page